Make your own free website on Tripod.com

 


 

[Flag Campaign icon]
Support freedom

Rokugan Players

These characters are strictly in Rokugan

 

Greensnake Naga

Nichijo

 

Humans

Gyukumei

Hayashi

Makazaki

Rikimaru

Sakito

Suzsuka

Yasumoto

 

Korobokuru

Kiichi

 

Nezumi

Shoujo

Yaeko

 

Rat Hengeyokai

Ryokuu

 

Sea Spirit Folk

Shizuko

 

Vannara

Sadamu